Regulamin Programu „IC PREMIA CASH”

Definicje

1.1 Program – Program Lojalnościowy IC Premia Cash będący akcją promocyjną skierowaną do Uczestników, której podstawowe zasady określa Regulamin ważny od dnia 1 lipca 2014 r. do odwołania przez Organizatora;

1.2  Organizator – Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000008734;

1.3 Uczestnik – Osoba fizyczna lub osoba prawna jedynie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będąca konsumentem, z uwzględnieniem punktu 2.4. Regulaminu, biorąca udział w Programie;

1.4 Regulamin – Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego IC Premia Cash ogłoszony przez Organizatora;

1.5 Strona Internetowa – Adres strony internetowej Programu IC Premia Cash www.icpremiacash.pl;

1.6 Status Uczestnika – Profil działalności klienta identyfikowany i zapisany w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A.

1.7  Rynek Zbytu – Przyporządkowanie w systemie Inter Cars S.A. sprzedawanych przez Inter Cars S.A. grup towarów.

1.8  Producent (Dostawca) – Firma, której towary znajdują się w ofercie Inter Cars S.A.

1.9 Punkty – Punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikowi w związku z nabyciem przez niego Produktu objętego Programem w zależności od Statusu Uczestnika, Rynku Zbytu, Producenta (Dostawcy) oraz ceny danego Produktu. Punkty dzielą się na Punkty Zdobyte i Punkty Aktywne;

1.10  Punkty Zdobyte – Punkty przyznawane przez Organizatora za zakup Produktów;

1.11  Punkty Aktywne – Punkty za zakup Produktów, za które uiszczono opłatę i które są możliwe do przeliczenia na środki pieniężne;

1.12  Formularz – Formularz zgłoszeniowy do Programu dostępny we wszystkich Filiach lub Przedstawicieli Handlowych, który po prawidłowym wypełnieniu i przedstawieniu Organizatorowi przez Uczestnika stanowi o rejestracji do Programu;

1.13 Produkty – Towar lub usługa oferowane przez Organizatora, której wartości przypisana jest określona liczba Punktów otrzymywanych przez Uczestnika w ramach Programu;

1.14  Filia – Filie należące do sieci sprzedaży Organizatora oferujące Uczestnikom Produkty w ramach Programu, których adresy zawiera lista stanowiąca załącznik do Regulaminu;

1.15  MultiKarta Inter Cars S.A. – Karta Programu IC Premia Cash wydawana każdemu Uczestnikowi, która uprawnia do logowania się w na Stronie Internetowej oraz do wykorzystywania Punktów Aktywnych w ramach Programu (dalej jako MultiKarta) oraz odbioru zamówionych towarów przez osobę, która okazuję MultiKartę;

1.16  Rynek Opon – W skład rynku wchodzą opony letnie, zimowe, całoroczne, dostawcze, ciężarowe oraz 4x4;

1.17  Przelicznik – Wartość wyrażona w PLN, o którą mnoży się ilość Punktów Aktywnych   Wartość Punktu Aktywnego może podlegać zmianie w okresach miesięcznych. Wartość Punktu Aktywnego na 1 lipca 2014 r. to 0,00833 PLN. Informacje o zmianach Przelicznika Organizator zamieści na Stronie Internetowej;

1.17.1 Od dnia 16 luty 2015 wartość punktu to 0,01 PLN.

Postanowienia ogólne

2.1 Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Programie organizowanym przez Organizatora dla jego Uczestników, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu albo wysłanie e-maila przy Rejestracji Elektronicznej.

2.2 Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3 Program skierowany jest do Uczestników, którzy w trybie opisanym w Regulaminie zostali prawidłowo zarejestrowani przez Organizatora lub są już uczestnikami programu IC Premia Plus i zostali przeniesieni przez Organizatora do Programu.

2.4 W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w sieci sprzedaży Organizatora oraz osoby związane z podmiotami bezpośrednio uczestniczącymi przy organizacji Programu oraz podmioty zależne wobec Organizatora.

2.5 Przystąpienie i udział w Programie są całkowicie dobrowolne z zastrzeżeniem punktu 3.2.

2.6 Punkty przyznane w Programie mają ważność 24 miesięcy i jeżeli nie zostaną wykorzystane będą kasowane z konta Uczestnika po upływie tego terminu.

2.7 Termin ważności Punktów liczony jest od daty zapisania Punktów na koncie Uczestnika.

Przystąpienie do Programu

3.1 Uczestnikiem Programu można stać się poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie Formularza albo poprzez Rejestrację Elektroniczną, z chwilą rejestracji Formularza albo akceptacji Rejestracji Elektronicznej przez Organizatora.

3.2   Osoby uczestniczące w programie lojalnościowym IC Premia Plus zostaną przeniesieni do Programu w ciągu 30 dni od uruchomienia Programu z zachowaniem ilości punktów zgromadzonych w IC Premia Plus. Osobom przeniesionym do Programu przysługuje prawo do rezygnacji z Programu poprzez kontakt z Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. 

3.3 Uczestnictwo w Programie jest równoważne wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora na potrzeby realizacji Programu, oraz innych celów marketingowych Organizatora.

3.4 Organizator nie zarejestruje Formularzy oraz nie zaakceptuje Rejestracji Elektronicznej z danymi niekompletnymi lub nieprawdziwymi.

3.5 Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o każdej zmianie danych podanych w Formularzu albo podczas Rejestracji Elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji danych przez Uczestnika.

3.6 Zarejestrowanemu Uczestnikowi jest wydawana jedna MultiKarta. MultiKarta jest własnością Organizatora. Zwrotu MultiKarty, jej wymiany, wniosku o duplikat, wydania kart dodatkowych dokonuje się poprzez kontakt z Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. Wydanie duplikatu następuje za odpłatnością – 600 punktów pobieranych z konta użytkownika IC Premia.

Zasady przyznawania Punktów

4.1 Organizator przyzna Uczestnikowi Punkty za każdy zakup Produktów (z wyjątkiem Rynku Opon) w Filiach dokonany w czasie trwania Programu z uwzględnieniem punktu 5.7 Regulaminu.

4.2  Każdy Produkt ma przypisaną odpowiednią wartość zakupu przeliczoną na Punkty.

4.3  Punkty Zdobyte przyznawane są przy wystawieniu paragonu dowodu sprzedaży Produktów.

4.4  W przypadku płatności gotówkowych Punkty Zdobyte stają się Punktami Aktywnymi   po 7 dniach od wystawienia dowodu sprzedaży.

4.5  W przypadku płatności odroczonych Punkty Zdobyte stają się Punktami Aktywnymi po płatności opłaceniu ceny, jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od  wystawienia faktury.

4.6 W przypadku zwrotu Produktu, za który przyznano Punkty, następuje odjęcie odpowiedniej liczby Punktów.

4.7 W przypadku przekroczenia terminu płatności za Produkt, następuje odjęcie odpowiedniej liczby Punktów Zdobytych.

4.8  Zasady naliczania Punktów są następujące:

4.8.1 Za każde 39 złotych netto wydane na zakup Produktu (dotyczy wartości jednostkowej pozycji/indeksu) Organizator przyzna Uczestnikowi jeden Punkt. 

4.8.2 Za każdy kilogram złomu akumulatorowego oddany Organizatorowi Uczestnikowi zostanie przyznane 250 Punktów Aktywnych. Ilość Punktów przyznawanych za każdy kilogram złomu akumulatorowego może być zmieniona przez Organizatora z wyprzedzeniem przypadającym na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Informacja o zmianie ilości przyznawanych Punktów będzie komunikowana na Stronie Internetowej.

4.9   Punkty mogą być przyznawane z innych tytułów na podstawie odrębnych regulaminów (np. IC Premia Cash, wsparcie sprzedaży).

4.10 Przyznane Punkty zostają zapisane na koncie Uczestnika.

4.11 Organizator może czasowo zmienić zasady przyznawania Punktów za nabycie Produktów. Informacje o zmianach dostępne będą na Stronie Internetowej i w Filiach.

4.12 Punkty gromadzone przez Uczestnika Programu nie mogą być przedmiotem obrotu lub wymieniane na gotówkę. 

4.13 Punkty przysługujące Uczestnikowi mogą być ponownie mu przypisane w przypadku kontynuacji prowadzenia działalności w tej samej formie prawnej. Punkty przysługujące Uczestnikowi zostaną dezaktywowane w przypadku likwidacji, podziału, połączenia lub przejęcia przedsiębiorstwa Uczestnika, w tym rozwiązania/podziału spółki cywilnej.

4.14 Przeniesienie Punktów Aktywnych z konta jednego Uczestnika na konto innego Uczestnika może nastąpić wyłącznie na podstawie zgody Organizatora i na wniosek zainteresowanych Uczestników. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne i podatkowe takiego działania. 

4.15  Informacje o liczbie aktualnie zgromadzonych Punktów dostępne będą dla Uczestnika na Stronie Internetowej po poprawnym zalogowaniu się oraz w Filiach.

4.16  Organizator w celu wyjaśnienia wątpliwości, co do ilości Punktów ma prawo wezwać Uczestnika do okazania dowodu zakupu Produktu na podstawie, którego naliczono Punkty, pod rygorem oddalenia reklamacji Uczestnika w tym względzie.

Zasady wykorzystywania Punktów Aktywnych

5.1   Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty.

5.1.1 Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty już zakupione, za które jednak płatność nie została uregulowana.

5.2  Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne na Produkty, wyłącznie w Filiach, za okazaniem MultiKarty, po zweryfikowaniu przez Organizatora liczby Punktów Aktywnych.

5.2.1 Uczestnik nie może wymienić Punktów Aktywnych na Produkty zakupione w sklepie internetowym Organizatora.

5.3  Organizator w celu zwolnienia się z zobowiązania wymiany Punktów Aktywnych na Produkt spełni świadczenie pieniężne zgodnie z Przelicznikiem.

5.3.1 W momencie spełnienia przez Organizatora zobowiązania określonego w pkt 5.3 Uczestnik dokonuje płatności gotówką za Produkty. W sytuacji tej po stronie Uczestnika powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

5.3.2 Dokonanie nabycia Produktów w zamian za gotówkę będzie stanowić zapłatę w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. 

5.4   Przez okazanie MultiKarty zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie się przez Organizatora z zobowiązania wymiany Punktów Aktywnych na Produkt poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego zgodnie z przepisem art. 453 Kodeksu Cywilnego.

5.5 Spełnione świadczenie pieniężne zostanie jednocześnie zaliczone na poczet wynagrodzenia za zamówiony Produkt.

5.6  Po spełnieniu świadczenia pieniężnego Organizator odejmie z konta Uczestnika stosowną ilość Punktów Aktywnych.

5.7  Przy zaliczeniu spełnionego świadczenia pieniężnego na poczet wynagrodzenia za zamówiony Produkt Punkty Aktywne nie są przyznawane.

5.8  Nie ma możliwości zwrotu/korekty dokumentów opłaconych punktami IC Premia CASH.  

Odpowiedzialność Organizatora

6.1   Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do odpowiedzialności wynikającej z umowy handlowej, zgodnie, z którą Uczestnik nabył Produkty dokonując płatności MultiKartą.

Postępowanie reklamacyjne

7.1  Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, który znajduje się na Stronie Internetowej w zakładce kontakt.

7.2  Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

7.3  Pisemna reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko lub nazwę) Uczestnika, nr klienta nadany przez Organizatora, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7.4  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

7.5  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Komunikacja Uczestników z Organizatorem

8.1      Informacje o Programie dostępne są na Stronie Internetowej oraz w Filiach biorących udział w Programie.

8.2      Pytania i wątpliwości związane z Programem mogą być zgłaszane przez Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, lub personelowi Filii. Dane kontaktowe Organizatora znajdują się na Stronie Internetowej w zakładce kontakt.

Postanowienia końcowe

9.1  Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien poinformować Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem Strony Internetowej w zakładce kontakt lub drogą pocztową listem poleconym. W takim przypadku Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty w terminie 30 dni od chwili rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Wraz z upływem powyższego terminu niewykorzystane Punkty zostaną skanowane, a uczestnictwo w Programie anulowane.

9.2  Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez       Uczestnika postanowień Regulaminu. W takim wypadku Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną skasowane a uczestnictwo w Programie anulowane.

9.3  Po ogłoszeniu przez Organizatora zakończenia Programu, Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty w terminie 30 dni roboczych od chwili publikacji takiego ogłoszenia. Wraz z upływem powyższego terminu niewykorzystane Punkty zostaną skasowane.

9.4  Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

9.5  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Programie – Informacja o zmianie Regulaminu dostępna będzie na Stronie Internetowej.

9.6  Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Programu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej. Regulamin można również otrzymać wysyłając na adres Organizatora pisemną prośbę wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą ze znaczkiem.

9.7  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU PROGRAMU „IC PREMIA CASH” - REGULAMIN ZWROTU ZŁOMU AKUMULATOROWEGO

1.1. Przedmiotem niniejszego załącznika (dalej „Regulamin zwrotów”) jest określenie zasad zwrotu złomu akumulatorowego w ramach programu „IC PREMIA CASH”. Regulamin zwrotów stanowi załącznik do regulaminu programu „IC PREMIA CASH” (dalej „Regulamin główny”).

1.2. W kwestiach nieuregulowanych i niezdefiniowanych Regulaminem zwrotów stosuje się Regulamin główny oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.3. Jako złom akumulatorowy rozumiany jest złom metali nieszlachetnych, wymieniony w załączniku 11 do ustawy o VAT, pozycja 28, symbol PKWiU 24.45.30.0.

1.4. Uczestnik zwracający złom ma obowiązek udokumentować zwrot akumulatorów wystawioną na rzecz Organizatora fakturą z adnotacją na fakturze „Odwrotne obciążenie”. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 17 ust. 1 pkt 7) oraz załącznika nr 11 do niej, gdzie wymieniony jest złom akumulatorowy jako objęty mechanizmem „Odwrotnego obciążenia”.

1.5. Faktura z adnotacją „Odwrotne obciążenie” nie zawiera danych dotyczących stawki podatku, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem a jedynie kwotę ceny netto (bez podatku).  

1.6. Kwota ceny wykazana na fakturze zależy od ilości kilogramów zwracanego przez Uczestnika złomu i przeliczana jest zgodnie ze wzorem: x kg * 250 pkt * 0,01 zł = cena w zł, gdzie x oznacza liczbę kilogramów faktycznej wagi złomu.

1.7. Stanowiąca w wyniku przeliczenia kwota w złotych wykazana na fakturze stanowi cenę netto (bez VAT).

1.8. W związku z wystawieniem faktury w ramach mechanizmu „odwrotnego obciążenia” Uczestnik będący wystawcą faktury nie uwzględnia w niej kwoty VAT. VAT od faktury rozlicza ICSA w ramach odwrotnego obciążenia.

1.9. Uczestnik zwracający złom i przystępując do programu „IC PREMIA CASH” akceptuje zasady zawarte w Regulaminie głównym oraz Regulaminem zwrotów.

1.10. W przypadku nie wystawienia przez Uczestnika faktury z tytułu zwrotu złomu akumulatorowego w ramach programu „IC PREMIA CASH” nie zostaną mu naliczone Punkty Aktywne.

1.11. Organizator w celu zwolnienia się ze zobowiązania związanego ze zwrotem złomu akumulatorowego wykazanego na fakturze przyznaje Uczestnikowi Punkty Aktywne zgodnie z par. 1.12.

1.12. Ilość Punktów Aktywnych naliczana jest Uczestnikowi na podstawie ceny wykazanej na fakturze, opartej o wyliczenie określone w par. 1.6.

1.13. Regulamin zwrotów obowiązuje od 10.02.2015.